English

 

W 2022 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26. roku życia. Młodzi pracownicy w praktyce dostają więc większe wynagrodzenie „na rękę”, pracodawca nie musi bowiem odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy.

 

Ulga dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz umów zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody podlegające zwolnieniu nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Od 1 stycznia 2021 r. zakres zastosowania ulgi powiększył się o przychody z odbywania praktyki studenckiej lub stażu uczniowskiego, a od 1 lipca 2022 r. także przychody z zasiłku macierzyńskiego (dotyczy to przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.).

 

Objaśnienia podatkowe dotyczące zasad stosowania ulgi dla młodych

Objaśnienia Ministerstwa opublikowane 27 grudnia 2022 r. zawierają ogólne wyjaśnienia dotyczące zwolnienia zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, zwanego „ulgą dla młodych”.

Zostały one wydane w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe.

Ministerstwo wyjaśnia m.in.:

  • katalog przychodów objętych ulgą dla młodych,
  • jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych,
  • wpływ ulgi dla młodych na wysokość kosztów uzyskania przychodów,
  • obowiązki płatnika.

Zastosowanie ulgi dla młodych jest możliwe przy łącznym spełnieniu warunków dotyczących wieku podatnika, rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania), limitu przychodów oraz momentu uzyskania przychodów.

Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa.

 

Ulga dla młodych a ulga na dzieci

Jeżeli podatnik w danym roku podatkowym uzyskał przychody objęte ulgą dla młodych, to nawet w sytuacji gdy nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej), ma prawo do dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów zwolnionych od podatku w ramach tej ulgi.

 

Komentarz PwC

Ulga dla młodych funkcjonuje od 2019 roku. Objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 27 grudnia 2022 r. zawierają ogólne wyjaśnienia dotyczące tego zwolnienia. Celem ich wydania jest zapewnienie jednolitego stosowania przepisów.

Najkorzystniejsze formy zatrudnienia to umowy zlecenia zawierane np. ze studentami ze względu na dużą elastyczność korzystną dla zleceniodawców i zleceniobiorców. Oprócz zwolnienia z PIT w ramach ulgi dla młodych warto zwrócić uwagę na aspekty ZUS. Osoby wykonujące m.in. umowę zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Zleceniodawca nie musi zgłaszać ich w ZUS ani też potrącać od kwoty wypłacanego im wynagrodzenia żadnych składek ubezpieczeniowych.