English

 

Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

 

Kto straci na zmianach w uldze abolicyjnej?

Zmiany dotyczą między innymi art. 27g ustawy o PIT, zgodnie z którym, ulga abolicyjna będzie dostępna dla wszystkich podatników, jednakże kwota odliczenia od podatku dochodowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 360 zł. W praktyce oznacza to, że każdy kto uzyska dochód przewyższający 8 000 zł będzie musiał zapłacić podatek w Polsce w wysokości 17%, a po przekroczeniu 85 528 zł aż 32%.

Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej dotyczy podatników, których zagraniczne dochody są osiągane ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi. 

 

Kogo nie dotkną zmiany w uldze abolicyjnej?

Niekorzystne zmiany nie obejmą marynarzy, w przypadku których ustawodawca zdecydował o zachowaniu ulgi abolicyjnej na dotychczasowych zasadach, a tym samym możliwości efektywnego zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, pod warunkiem, że podatek od tych dochodów został zapłacony za granicą.

 

Jakie są metody opodatkowania dochodów z pracy za granicą?

Do dochodów zagranicznych stosuje się regulacje zawarte w tzw. umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujących wyłączenie z progresją i proporcjonalne odliczenie.

W przypadku państw z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujących metodę wyłączenia z progresją (np. Albania, Chiny, Chorwacja, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Włochy), podatnik co do zasady nie zapłaci podatku w Polsce od dochodu zagranicznego, lecz musi wykazać go w deklaracji PIT, co może wplynąć na efektywną stawkę podatku. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla podatników.

W przypadku natomiast, gdy zgodnie z umową obowiązuje tzw. metoda odliczenia, można od polskiego podatku odliczyć podatek zapłacony za granicą. Tej metody unikania podwójnego opodatkowania dotyczą niekorzystne zmiany w możliwości skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, czyli dodatkowego odliczenia dla podatników

Zastosowanie umowy proporcjonalnego odliczenia dotyczy państw takich jak np.: Arabia Saudyjska, Armenia, Australia, Austria (od 1 stycznia 2019 r.), Belgia (od 01.01.2021 r.), Chile, Dania (od 01.01.2021), Egipt, Finlandia (od 01.01.2020), Gruzja, Holandia, Indie, Iran, Irlandia (od 01.01.2020), Izrael (od 01.01.2020), Japonia (od 01.01.2020), Kanada (od 01.01.2021), Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Litwa  (od 01.01.2020), Macedonia, Malezja, Mołdawia, Norwegia (od 01.01.2021), Nowa Zelandia (od 01.01.2020), Portugalia (od 01.01.2020), Rosja, Słowacja (od 01.01.2020), Słowenia (od 01.01.2019), Singapur, Syria, Tajwan, Tadżykistan, USA, Uzbekistan, Wielka Brytania (od 01.01.2020), Zjednoczone Emiraty Arabskie, Grecja (od 1.01.2022)

 

Jak ograniczenie ulgi abolicyjnej wpłynie na opodatkowanie dochodów uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Do dochodów zagranicznych uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie podpisała umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Argentyna, Bahamy, Brazylia, Dominikana, Ekwador, Haiti, Kambodża, Kuba, Liechtenstein, Madagaskar, Malediwy, Monako, Nigeria, Panama, San Marino, Seszele, Wenezuela), stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, tj. metodę rozliczeń, której dotyczą niekorzystne zmiany polegające na ograniczeniu ulgi abolicyjnej.

 

MLI zmienia zasady rozliczenia dochodów zagranicznych

Polska ratyfikowała konwencję MLI, w ramach której zmienia się metodę unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego odliczenia w dużej liczbie umów. W konsekwencji przewiduje się wprowadzenie tej mniej korzystnej metody do coraz większej liczby umów. 

Zmiany już odczuli bądź je dopiero zauważą polscy rezydenci podatkowi zarabiający między innymi w krajach takich jak:

 

za 2019

za 2020

za 2021

za 2022

Austria

Słowenia

Finlandia

Irandia

Izrael

Japonia

Litwa

Nowa Zelandia

Słowacja

Wielka Brytania

 Belgia

Dania

Norwegia

Portugalia

Kanada

Grecja

 

Lista państw prawdopodobnie będzie ulegać w przyszłości zmianom, gdyż kolejne państwa mogą ratyfikować konwencję MLI, choć przystąpienie nie zawsze oznacza zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

Co to oznacza dla podatników?

Zmiany w uldze abolicyjnej różnicują opodatkowanie dochodów w zależności od miejsca uzyskania dochodu. Pracujący np. w Niemczech, Francji, Czechach, Hiszpanii polscy rezydenci podatkowi będą mogli korzystać z metody wyłączenia z progresją. Pracujący z kolei w Wielkiej Brytanii, Holandii, Słowacji, Belgii, Irlandii będą opodatkowywać dochody uzyskane z tych krajów w Polsce i dopłacać podatek według skali, (po przekroczeniu kwoty, do której nie uprawnia już ulga abolicyjna.