English

 

Polskie przepisy podatkowe oferują podatnikowi wiele możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego za rok 2022. Podatnik ma czas na skorzystanie z niektórych z dostępnych ulg i odliczeń jak np. ulga na zabytki tylko do końca grudnia 2022 r.

 

W zeznaniu podatkowym za rok 2022 ujmiemy darowizny przekazane do końca grudnia 2022 roku na cele m.in.: 

 • organizacji pożytku publicznego,
 • krwiodawstwa (tzw. ulga na krew),
 • kultu religijnego i działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła,
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom,
 • walki z COVID-19. 

Przy czym należy pamiętać, aby odpowiednio udokumentować przekazaną darowiznę (darowizny przekazanej w postaci gotówki nie odliczymy) oraz, że w przypadku powyższych ulg odliczymy nie więcej niż 6% dochodu podatnika (uwaga: wyjątkiem są darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła i na walkę z COVID-19, które odliczymy bez limitu).  

 

Przykłady nowych odliczeń i preferencji w PIT za rok 2022

Ulga na zabytki

Również tylko do końca grudnia 2022 roku można skorzystać z możliwości wprowadzonej przez Polski Ład, tj. ulgi na zabytki, zwaną potocznie pałacyk plus.  

Swój podatek PIT podatnik będzie mógł obniżyć jeśli: 

 • dokona wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej dla zabytkowego budynku mieszkalnego, 
 • opłaci prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku lub
 • kupi zabytek (lub udział w zabytkowym budynku) wpisany do rejestru zabytków oraz pokryje koszty remontu lub konserwacji tej nieruchomości.

W przypadku zakupu zabytkowej nieruchomości odliczymy wydatki poniesione z tego tytułu w kwocie nie większej niż 500 000 zł, natomiast do 50% wydatków poniesionych na remont, konserwację czy odnowienie zabytku odliczymy od dochodu (przychodu). Poniesione koszty należy udokumentować fakturami

Preferencyjne rozliczenie małżonków i samotnych rodziców w 2022 roku

Reforma Polski Ład wprowadziła korzystną zmianę dla małżonków dotycząca możliwości wspólnego rozliczenia. Małżeństwo zawarte w dowolnym miesiącu 2022 roku upoważnia do wspólnego rozliczenia za cały rok 2022. W latach ubiegłych, aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia w danym roku podatkowym, małżonkowie musieli pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok.

W roku 2022 Polski Ład początkowo pozbawił samotnych rodziców możliwości rozliczenia z dzieckiem (proponując w zamian odliczenie od podatku w kwocie 1500 zł), a następnie tę możliwość przywrócił. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może być korzystniejsze dla samotnego rodzica niż złożenie indywidualnego rozliczenia podatkowego

Ulga na robotyzację

Z nowej ulgi na robotyzację po raz pierwszy w roku 2022 skorzystają podatnicy rozliczający swoje dochody według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. Co istotne, łącznie ze składanym rozliczeniem PIT-36 lub PIT-36L należy złożyć według wzoru wykaz kosztów odliczonych w ramach ulgi, obejmujących m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych: robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych związanych z robotami czy systemów i urządzeń służących np. do monitorowania i serwisowania robotów.

Od dochodu można odliczyć kwotę w wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku podatkowym, jednak ta kwota nie może być wyższa niż uzyskany w tym roku podatkowym dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, przy czym podatnik może ponosić wydatki związane z robotyzacją w latach 2022-2026. Skorzystanie z ulgi jest możliwe jedynie w deklaracji, w której zostały ujęte wydatki na robotyzację

Ulga na działalność kulturalną i sportową

Począwszy od roku 2022 podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może również odliczyć od dochodu 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, jednak do limitu nie przekraczającego kwoty dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w danym roku podatkowym. Przy czym odliczenie dotyczy przedsiębiorców rozliczających swoje dochody liniowo lub na zasadach ogólnych i jest możliwe tylko w zeznaniu podatkowym składanym w roku, w którym poniesiono wydatki. 

Przykłady kosztów możliwych do odliczenia w ramach ulgi (pod określonymi warunkami) stanowią koszty na finansowanie m.in.

 • klubu sportowego,
 • stypendium sportowego,
 • imprezy sportowej,
 • instytucji kultury,
 • działalności kulturalnej prowadzonej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
 • stypendiów naukowych.

Co istotne, podatnik zobowiązany jest złożyć informację zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu, w terminie składania zeznania podatkowego, w którym korzysta z ulgi

 

Pozostałe ulgi i odliczenia dostępne w 2022 roku

Podobnie jak w roku podatkowym 2021, podatnik chcąc obniżyć swoje zobowiązanie PIT za rok 2022 może skorzystać z ulg m.in.: rehabilitacyjnej, internetowej, termomodernizacyjnej czy też z tzw. ulgi dla młodych lub ulgi na dzieci, a także: odliczenia IKZE.

Ponadto, osoby, które sprzedały mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu mogą uniknąć zapłaty podatku (jest to tzw. ulga mieszkaniowa) jeśli przeznaczą zysk ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od sprzedaży. 

 

1. Wybrane odliczenia od podatku w roku 2022 (kliknij w obrazek by powiększyć)

 

2. Wybrane odliczenia od dochodu w roku 2022 (kliknij w obrazek by powiększyć)