English

 

W rozliczeniu rocznym za 2022 r. podatnicy po raz kolejny mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

 

Na czym polega ulga?

Uregulowana w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga daje możliwość właścicielom / współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego – opłacającym PIT na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – odliczenia od podstawy podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją czy jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz przypisany do danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji. W przypadku małżonków dotyczy każdego z nich odrębnie (każdemu przysługuje odliczenie w wysokości maksymalnie 53 tys. zł).

 

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają przede wszystkim wydatki na nabycie materiałów budowlanych związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi. W praktyce najczęściej są to wydatki na okna i drzwi oraz na materiały wykorzystywane do ocieplania budynków i wymianę instalacji grzewczej. Do odliczenia uprawniają też wydatki związane z nabyciem urządzeń fotowoltaicznych oraz kotłów gazowych i elektrycznych.

Szczegółowy wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

 

Warunki korzystania z ulgi

Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się:

  • ulepszenie budynku, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków lub podgrzewania wody użytkowej;
  • ulepszenie budynku, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła;
  • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza do źródła scentralizowanego, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów;
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub kogeneracyjne, czyli wytwarzające jednocześnie energię elektryczną i cieplną.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone w 3 kolejnych latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest zobowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot uprzednio odliczonych do dochodu za rok, w którym upłynął 3-letni termin. Jeśli pierwszy wydatek został poniesiony w 2022, inwestycja powinna być zrealizowana do końca 2025.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Nie podlegają odliczeniu wydatki, uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z innych ulg podatkowych (np. gdy ten sam wydatek został rozliczony w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej, polegającej na zwolnieniu z PIT dochodu ze sprzedaży nieruchomości).