English

 

W rozliczeniach podatku za rok 2022 odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na IKZE czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Kwota limitu IKZE wynosi w 2022 r. 7 106,40 zł.

 

 

Kto skorzysta z ulgi

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy rozliczający się:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37 i PIT-36),
  • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), oraz
  • liniowo z zastosowaniem 19% podatku (PIT-36L).

 

Dowody

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna lecz niezapłacona nie upoważnia do odliczenia. Podstawą rozliczenia ulgi będą dowody wpłat na rzecz IKZE z roku 2022 wskazujące kto, komu, ile i za co zapłacił. Dowód powinien również zawierać datę dokonania wpłaty, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Brak dowodu uniemożliwia korzystanie z ulgi.

 

Limit odliczenia

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota limitu IKZE wynosi w 2022 r. 7 106,40 zł.

W roku 2022 limit wpłat na IKZE dla samozatrudnionych wynosi 10 659,60 zł (w 2021 było to 9 466,20 zł).

 

Czy wspólne rozliczenie z małżonkiem upoważnia do ulgi z tytułu dwóch kont IKZE?

Każdy z współmałżonków posiadając konto IKZE, może dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wpłat, nawet jeśli małżeństwo rozlicza się w wspólnie. Natomiast nie ma możliwości przekazania swojej części kwoty do odliczenia na rzecz drugiego małżonka. 

 

Komentarz PwC

Jeżeli wpłaty na IKZE zostały / zostaną dokonane jeszcze w tym roku, mogą one w istotny sposób wpłynąć na możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia zobowiązania podatkowego i tym samym ograniczyć wysokość PIT za rok 2022.

Warto również zwrócić uwagę, iż w roku 2023 limit wpłat na IKZE dla podatników wyniesie 8 322 zł. Jednakże od 2023 przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą mieli prawo do odrębnego limitu i w ich przypadku wysokość wpłat na IKZE pozwalających na maksymalne odliczenie wyniesie 12 483 zł. Zatem dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także twórców i artystów czy też wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej ta forma oszczędzania na emeryturę może okazać się bardziej interesująca.