English

 

Od 1 sierpnia 2019 r., zwolnione są z podatku PIT przychody osiągnięte przez podatnika do dnia jego 26. urodzin. Młodzi pracownicy w praktyce dostają więc większe wynagrodzenie „na rękę”, pracodawca nie musi bowiem odprowadzać od ich pensji zaliczek na podatek dochodowy.

Ulga dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy) oraz umów zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody podlegające zwolnieniu nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Koszty uzyskania przychodu nie mogą być wyższe niż przychody podlegające opodatkowaniu oraz nadwyżka ponad 85 528 podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie korzystają z ulgi dla młodych, nawet jeśli dotyczą należności przysługujących na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

 

Zmiany w uldze w 2021 r.

Opublikowana w dniu 30 listopada 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw rozszerza ulgę na przychody z tytułu:

  • odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244);
  • odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Limit przychodów nie ulega zmianie.

 

Kogo nie obejmuje zwolnienie z PIT w ramach ulgi dla młodych

Zwolnienie z opodatkowania PIT nie dotyczy:

  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (samozatrudnionych), współpracujących na zasadach B2B;
  • zatrudnionych na umowy o dzieło;
  • pobierających wynagrodzenie z praw autorskich.

 

Komentarz PwC

Najkorzystniejsze formy zatrudnienia to umowy zlecenia zawierane np. ze studentami ze względu na dużą  elastyczność korzystną dla zleceniodawców i zleceniobiorców. Oprócz zwolnienia z PIT w ramach ulgi dla młodych warto zwrócić uwagę na aspekty ZUS. Jak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wykonujące m.in. umowę zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Takie osoby nie podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zleceniodawca nie musi zgłaszać ich w ZUS ani też potrącać od kwoty wypłacanego im wynagrodzenia żadnych składek ubezpieczeniowych.