English

 

15 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Ogromną rolę w przypadku podwyżek płacy minimalnej odgrywa inflacja. Wynika to z treści art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z jego treścią jeśli wskaźnik inflacji prognozowany na następny rok przekracza 5%, to pensję minimalną należy podnieść dwukrotnie w ciągu roku: 1 stycznia i 1 lipca. Stosownie do założeń projektu budżetu państwa na rok 2023 wspomniana wartość wynosi 7,8 proc.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3,490 zł, a od 1 lipca ma wzrosnąć do 3,600 zł. W lipcu płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku.  

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrosła odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i wzrośnie do poziomu 23,50 zł od 1 lipca. Stawka w styczniu oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (czyli o 15,7%), a w lipcu 2023 roku będzie o 3,80 zł wyższa (19,3%).

 

Podwyższenie płacy minimalnej - aspekty podatkowe

Zmiany w ramach Polskiego Ładu wprowadziły zwiększenie kwoty wolnej do 30 000 zł, co spowodowało spadek kwoty zmniejszającej podatek do 3 600 zł rocznie (12 proc. z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 000 zł x 12 proc.). Podwyżka płacy minimalnej w 2023 r. spowodowała, że podstawa opodatkowania osób otrzymujących przez cały rok wynagrodzenie na minimalnym poziomie przekroczy próg kwoty wolnej. Podatnicy będą zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego i zapłacenia podatku PIT wg. stawki podatkowej 12 proc. Kwota podatku w skali rocznej będzie wynosiła nieco ponad 400 zł, a w skali miesięcznej ok. 30-40 zł.

Podwyższenie płacy minimalnej wiąże się również z podwyższeniem świadczeń pracowniczych i zobowiązań. Na podstawie płacy minimalnej oblicza się m.in.:

  • wynagrodzenie pracowników najmniej zarabiających;
  • maksymalną wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika;
  • minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika;
  • minimalną wartość odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy;
  • minimalną podstawę składki emerytalno-rentową dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym (jeśli były zatrudnione na umowie o pracę);
  • dodatek za pracę w porze nocnej;
  • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić do dyspozycji pracownikowi.

Komentarz PwC

Podwyższenie płacy minimalnej w 2023 r. w związku z prognozowanym wysokim poziomem inflacji objęło ok. 2,7 mln osób. Skutkiem takich zmian jest to, że podstawa opodatkowania osób otrzymujących przez cały rok minimalne wynagrodzenie przekroczy próg kwoty wolnej wynoszącej 30 000 zł, a co za tym idzie podatnicy będą zobowiązani do zapłacenia podatku PIT wg. stawki podatkowej 12 proc.

Przeważającą formą zatrudnienia w Polsce jest umowa o pracę, która jest znacznie ograniczona przepisami Kodeksu Pracy. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby poszukiwanie bardziej elastycznych form współpracy. Przykładem może być umowa o współpracę z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (B2B). Wiąże się ona nie tylko z dużą swobodą w kształtowaniu warunków współpracy, ale oznacza również możliwość wyboru formy opodatkowania swoich przychodów/dochodów - co z kolei może przekładać się na wyższe wynagrodzenie netto samozatrudnionego. Do korzyści finansowych można zaliczyć również niższe składki ZUS w przypadku początkujących przedsiębiorców, czy możliwość skorzystania z różnego rodzaju dotacji.