English

 

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1.000.000 zł. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT.

 

Stawka daniny solidarnościowej

Osoby te, oprócz podatku dochodowego są zobowiązane zapłacić dodatkowo daninę solidarnościową w wysokości 4% nadwyżki dochodu podatnika PIT ponad kwotę 1.000.000 zł.

 

Terminy do zapłaty daniny solidarnościowej

Obowiązkowy termin zapłaty daniny solidarnościowej przewidziany został na dzień 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. W tym samym terminie podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej - DSF-1.

 

Od jakich dochodów liczona jest danina solidarnościowa?

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w:

 • 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT (dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, rent i emerytur, umów o dzieło i umów zlecenia, itd.);
 • 30b ustawy PIT (zyski kapitałowe opodatkowane stawką 19%);
 • 30c ustawy PIT (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym według stawki 19%);
 • 30f ustawy PIT (dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej opodatkowane stawką 19%).

 

Jakich dochodów nie uwzględnia się do daniny solidarnościowej?

Przy ustaleniach dotyczących daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów podatników np. z tytułu:

 • przychodów z najmu lub dzierżawy, jeśli są one opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarcza);
 • dochodów pasywnych odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Ostrzeżenie - „kruczki” w daninie solidarnościowej

 • Osoba rozliczająca się wspólnie z małżonkiem, na potrzeby daniny solidarnościowej rozlicza się z całości dochodu.
 • Przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się innych odliczeń niż składki na ubezpieczenia społeczne, chodzi tu np. o odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi B+R czy strat z lat ubiegłych.

 

Danina solidarnościowa a przychody osiągane zagranicą

 • Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. dochody z Niemiec, Francji, Czech, Szwajcarii, Szwecji);
 • Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową wlicza się dochody osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, tzw. kredyt podatkowy (np. dochody z Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji).

 

Komentarz PwC

Kalkulacja podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie jest prostym zsumowaniem dochodów podatnika. Pewna grupa dochodów jest z tej daniny wyłączona.