English

 

Opodatkowanie spadków i darowizn zależne jest od relacji między obdarowanym i darczyńcą lub spadkobiercą i spadkodawcą. Relacje są ważne aby określić, do której grupy podatkowej można zakwalifikować nabywcę.

Dla podatku od spadków i darowizn wyróżnia się trzy grupy podatkowe I, II lub III. Stawka podatku waha się od 3 proc. do 20 proc. (zależy ona od wartości przedmiotu darowizny oraz od tego do jakiej grupy podatkowej podatnik został zakwalifikowany). Podatek jest obliczany od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

 

Trzy progi kwot zwolnionych od podatku od spadku i darowizn zależne od grupy podatkowej

1) 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie);

2) 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych);

3) 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (pozostałe osoby).

W ramach I grupy podatkowej wyróżnia się tzw. zerową grupę podatkową. Przepisy zaliczają do niej najbliższą rodzinę (małżonkę, małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę). Od 27 października 2020 roku do grupy I należą także wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Rozszerzona również została definicja wstępnych, która obejmuje także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Najbliższa rodzina korzysta ze zwolnienia, ale ważne terminy i formalności

W ramach grupy zerowej najbliższa rodzina skorzysta z pełnego zwolnienia (bez limitu), pod warunkiem, że podatnik:

  • w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych - w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;
  • a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku;

zgłosi ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

Przekroczenie tego terminu spowoduje konieczność zapłaty podatku w pełnej wysokości, natomiast jeśli fakt otrzymania darowizny zostanie ujawniony w wyniku kontroli, stawka podatku wyniesie 20% wartości nabytego majątku.

 

Formalny wymóg udokumentowania

Bezpośredni przelew z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego spełnia wymóg formalnego udokumentowania darowizn pieniężnych i objęcia przysporzenia zwolnieniem.

 

Ustawa COVID-19 a zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

W przypadku nabycia w drodze darowizny rzeczy lub praw majątkowych na walkę z COVID-19 albo na cele związane z prowadzeniem placówki oświatowej w przypadku darowizny komputerów przenośnych ustawa COVID-owa również przewiduje zwolnienie z podatku od spadku i darowizn.  Zwolnienie dotyczy osób wykonujących działalność leczniczą i wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy COVID-19 oraz m.in. prowadzących domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Komentarz PwC

Mimo jasnych regulacji podatnik chcący zastosować zwolnienia od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn powinien przekazywać darowizny ostrożnie, po gruntownej analizie przepisów.