Aktualizacja 01.04.2022 r.

 

Przedstawiamy informacje w zakresie wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski. 
Dodatkowe informacje można również uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię PwC pod numer: +48 519 062 999.

 

Funkcjonujące przejścia graniczne 

Na chwilę obecną przejścia graniczne po stronie polskiej pozostają otwarte. Na wszystkich przejściach, oprócz ruchu osobowego czy towarowego, odbywa się ruch pieszy. 

O aktualnej sytuacji na poszczególnych przejściach granicznych można znaleźć pod linkami: 

https://www.gov.pl/web/ukraina/sytuacja-na-przejsciach-granicznych-z-ukraina

https://www.strazgraniczna.pl/pl/mapa-przejsc-i-obiektow/1,dok.html

oraz

https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/37826,Aktualna-sytuacja-na-podkarpackim-odcinku-granicy-panstwowej.html

Szczegółowe informacje dotyczące przekraczania granicy udziela również Straż Graniczna - nr infolinii: +48 82 568 51 19.

 

Podstawy wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski

 • ruch bezwizowy w związku z posiadaniem paszportu biometrycznego,
 • wiza krajowa (typ D) lub wiza Schengen (typ C),
 • wiza typ D lub typ C wydana przez inne państwo Schengen,,
 • dokument pobytowy (karta pobytu) wydany przez inne państwo Schengen,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE wraz z ważną kartą pobytu,
 • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożony na polskim przejściu granicznym,
 • zgoda komendanta Straży Granicznej, udzielona podczas przekraczania granicy, uprawniająca do pobytu na terenie RP do 15 dni (art. 32 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach),

 

Lista punktów recepcyjnych udzielających wsparcia znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą nie stosuje się obowiązku: 

 1. odbycia po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny 
 2. okazania negatywnego wyniku testu na COVID.

 

Przepisy specustawy

I. Legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy

 • Pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy na terytorium Polski od dnia 24 lutego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy  uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy jeżeli osoby te wjechały legalnie i deklarują zamiar pozostania w Polsce.
 • Specustawa obejmuje również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz małżonków  nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego (jeżeli przybyli z terytorium Ukrainy). 
 • Przepisy nie obejmują osób, które posiadają: zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. 
 • Przepisy nie obejmują również osób, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) lub zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie wymienionych w ustawie artykułów. UWAGA: takie wnioski i deklaracje można wycofać. 
 • Osoby objęte specustawą są również objęte ochroną czasową. 
 • Rozporządzenie określi ostatni dzień, w którym przybycie do Polski będzie podlegało powyższym przepisom (np. z uwagi na  liczbę napływających cudzoziemców, sytuację ludności cywilnej, itp). 
 • Istotne jest zarejestrowanie wjazdu na terytorium Polski. Jeżeli wjazd nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną, to zarejestrowanie wjazdu może nastąpić na wniosek o nadanie numeru PESEL, ale nie później niż 60 dni od wjazdu. 
 • Wyjazd z terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc pozbawia uprawnienia do pobytu przez 18 miesięcy, które zapewnia specustawa. 
 • Obywatel Ukrainy objęty specustawą będzie mógł otrzymać zezwolenia na pobyt czasowy na 3 lata. 
 • Wniosek można złożyć nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy, nie później niż po 18 miesiącach.

 

II. Przedłużenie ważności innych dokumentów 

Jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy przypada na 24 lutego to następujące dokumenty  ulegają przedłużeniu do 31 grudnia 2022: 

 • Wiza krajowa (nie uprawnia do przekraczania granicy) 
 • Pobyt czasowy (nie wydaje się/nie wymienia karty pobytu)

Ulegają przedłużeniu o 18 miesięcy: 

 • Karty pobytu, polskie dokumenty tożsamości, zgoda na pobyt tolerowany (nie wydaje się nowych dokumentów, karta nie uprawnia do przekraczania granic) 

Ulegają przedłużeniu o 18 miesięcy: 

 • Termin opuszczenia Polski, termin dobrowolnego powrotu 

Okres pobytu uznaje się legalny przez okres 18 miesięcy (jeżeli pobyt rozpoczął się przed 24 lutego i ostatni dzień dopuszczalnego pobytu przypada na okres po 24 lutego) dla osób przebywających w Polsce na:

 • Wizie Schengen (polskiej i zagranicznej) 
 • Dokumencie pobytowym innego kraju 
 • Ruchu bezwizowym
 • Zgodzie Komendanta na wjazd na 15 dni 

 

III. Otwarcie rynku pracy dla Obywateli z Ukrainy 

 • Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce legalnie są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce. 
 • Pracodawca powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Zgłoszenia dokonuje się przez portal praca.gov.pl.
 • Minister pracy może określić, w drodze rozporządzenia liczbę obywateli Ukrainy, których pracodawca może zatrudnić. Liczba ta ma być ustalona „w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich”. 
 • Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany na mocy specustawy lub ustawy o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy - pod warunkiem uzyskania przez taką osobę numeru PESEL.

 

IV. Opieka medyczna

Obywatelom Ukrainy potrzebującym pomocy medycznej od lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala zostanie udzielona adekwatna pomoc. Specustawa zapewnia również dostęp do opieki zdrowotnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie NFZ: 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

 

FAQ:

 

Jak przedłużyć pobyt w Polsce? 

 

Jakie są możliwości przedłużenia wizy na terenie RP

 

Czy mogę zostać objęty ochroną czasową?

 

Jak przedłużyć paszport ukraiński w Polsce?

 

Czy mogę pracować w Polsce?

 

Czy mogę pracować w Polsce?

 

Przewożenie pieniędzy przez granicę wartości dewizowych (waluty obce, złoto), kart  przedpłaconych lub walut krajowych