Zgodnie z doniesieniami prasowymi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował swoją uwagę na kwestię tzw. “greenwashingu”. Działania organu mają na celu sprawdzenie czy deklaracje przedsiębiorstw w zakresie poczynionych przez nich działań prośrodowiskowych rzeczywiście mają miejsce czy też istnieją tylko na papierze.  

 

Pod pojęciem greenwashingu rozumie się działania marketingowe mające przekonać opinię publiczną o niezgodnej z prawdą, proekologicznej postawie danego podmiotu. Omawiane zjawisko może przejawiać się zarówno poprzez podkreślanie, iż cele i polityki danego podmiotu mają na celu dobro środowiska naturalnego, jak również poprzez opisywanie oferowanych przez podmiot produktów, jako przyjaznych środowisku. Celem takich działań jest wywołanie pozytywnych skojarzeń między ochroną środowiska a danym podmiotem czy produktem, a co za tym idzie, zwiększenie ich atrakcyjności w oczach konsumentów.

Należy jednak pamiętać, że przekaz adresowany do konsumentów musi cechować się rzetelnością, której wymaga się od przedsiębiorców, a strefa ESG nie stanowi wyjątku.

Promowanie ekologicznych osiągnięć przez przedsiębiorców, które mogą wprowadzić konsumentów w błąd, mogłoby stanowić naruszenie zbiorowego interesu konsumentów oraz nałożeniem na przedsiębiorstwo kary finansowej w wysokości 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Niezależnie, za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem karę pieniężną w wysokości do 2 mln złotych.

W ramach PwC:

  • pomożemy ustalić czy istnieje ryzyko stwierdzenie greenwashingu;
  • przygotujemy dokumentację, która mogłaby zabezpieczyć/przygotować podmiot na wypadek wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKIK lub ewentualnej kontroli organu;
  • wesprzemy podmiot w trakcie postępowania lub kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK.