Usprawnienie i finansowanie inwestycji w zakresie zielonych technologii, szybsze wydawanie pozwoleń, edukacja specjalistów - Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła założenia inicjatywy Green Deal Industrial Plan.

 

W dniu 17 stycznia 2023 r. podczas przemówienia w ramach szczytu ekonomicznego w Davos Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von den Leyen ogłosiła nową inicjatywę mającą przyspieszyć i usprawnić zieloną transformację - Green Deal Industrial Plan. 

Przedmiotowa inicjatywa ma za zadanie określić europejskie cele w zakresie czystej technologii, które mają zostać zrealizowane do 2030 r. Cele te mają objąć inwestycje w strategicznych obszarach całego łańcucha dostaw. Jak podkreśla przewodnicząca Komisji, inicjatywa ma opierać się na czterech filarach:

  • Pierwszy ma stanowić usprawnienie środowiska regulacyjnego, co ma przełożyć się na szybszy rozwój sektorów kluczowych dla realizacji celu redukcji emisji. W tym celu ma zostać opublikowany “Net-Zero Industry Act” określający cele dotyczące niskoemisyjnej technologii do roku 2030. 
  • Jednocześnie z omawianą regulacją będą trwać prace odnośnie Regulacja o Surowcach Krytycznych. Jak wskazuje przewodnicząca Komisji, 90% produkcji surowców koniecznych do rozwoju nowoczesnej i ekologicznej technologii, takiej jak np. lit, znajduje się w posiadaniu trzech państw. Celem regulacji jest przeciwdziałanie monopolowi poprzez zwiększenie efektywności w zakresie rafinacji, przetwarzania oraz recyklingu surowców kluczowych.
  • Drugi filar odnosi się do zwiększenia inwestycji oraz finansowania na projekty z zakresu zielonej technologii. Realizacja tego celu ma się odbywać poprzez przyjęcie planów pomocy publicznej mającej przyśpieszyć i ułatwić inwestycje, szybsze wydawanie pozwoleń oraz ustępstwa podatkowe czy dofinansowania unijne. 
  • Kolejnym, trzecim filarem ma być inwestycja w kapitał ludzki poprzez edukowanie i szkolenie nowych pracowników i specjalistów, kompetentnych do konstrukcji oraz obsługi nowoczesnej zielonej technologii. 
  • Na koniec, w ramach czwartego filaru, planowane jest ułatwienie otwartego oraz uczciwego handlu. Filar ten zakłada nawiązanie odpowiednich stosunków handlowych z takimi krajami jak Kanada, Wielka Brytania czy Meksyk, Chile oraz Nowa Zelandia czy Australia. 

Ponadto Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na relacje handlowe z Chinami, które zachęcają energochłonne przedsiębiorstwa do przenoszenia swojej działalności na ich terytorium, jednocześnie ograniczając dostęp do firm spoza UE i znacząco subsydiują swój przemysł. W związku z powyższym, w celu zwalczania nieuczciwych praktyk, zapowiedziano projekt nowego rozporządzenia w przedmiocie subsydium zagranicznych.