Po zapowiedziach Komisja Europejska opublikowała projekt regulacji, w którym zostały zawarte konkretne propozycje środków zaradczych mające spowodować zmniejszenie cen energii elektrycznej oraz gazu. 

 

Nowa regulacja jest o tyle istotna, że najważniejsze jej zapisy mogą już zacząć obowiązywać następnego dnia po opublikowaniu regulacji w Dzienniku Urzędowym (w praktyce w ciągu najbliższego miesiąca lub miesięcy) a najbardziej odległe przewidują wejście w życie już od 1 grudnia 2022 r.

Wpływa także na życie każdego przedsiębiorcy niezależnie od charakteru prowadzonej przez niego działalności (usługowa lub produkcyjna). Tym samym każdy w praktyce będzie zmuszony się do niej przygotować i dostosować.

Komisja przedstawiła następujące propozycje:

1 ) wprowadzenie obowiązku redukcji zużycia energii elektrycznej o co najmniej 5% w wybranych godzinach szczytu cenowego – przy czym to każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do wyznaczenia 10% godzin o najwyższej cenie i zmniejszenie zapotrzebowania w tych godzinach szczytu. Cel redukcji zużycia oblicza się jako rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytowych w stosunku do prognozy przygotowanej przez operatorów;

2) zachęcenie państw członkowskich do zmniejszenia ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną o 10% do 31 marca 2023 r. - na potrzeby osiągnięcia tego zmniejszenia państwa członkowskie mogą wybrać odpowiednie środki, obejmujące na przykład rekompensaty finansowe. Okres odniesienia w tym przypadku oznacza okres od 1 listopada do 31 marca w pięciu latach poprzedzających datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, począwszy od okresu od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.;

3) ustanowienia tymczasowego pułapu  dochodów dla „inframarginalnych” producentów energii elektrycznej korzystających z technologii OZE, jądrowej, węgla brunatnego - Komisja proponuje ustalenie górnego limitu dochodów inframarginalnych na poziomie 180 EUR/MWh. Dochody powyżej pułapu będą pobierane przez rządy państw członkowskich i przeznaczane na pomoc w obniżaniu rachunków dla odbiorców energii.

4) podatek od nadzwyczajnych zysków pochodzących z działalności prowadzonej w sektorach ropy naftowej, gazu, węgla i rafinerii, które nie są objęte pułapem dochodów inframarginalnych tzw. opłata solidarnościowa - byłaby ona pobierana przez państwa członkowskie od tych zysków z 2022 roku, które wzrosły o ponad 20 proc. względem średnich zysków z poprzednich trzech lat. Przedmiotowa opłata miałaby wejść w życie najpóźniej od 31 grudnia 2022 r.

5) dodatkowo w ramach kolejnej interwencji Komisja proponuje również rozszerzenie dostępnego zestawu narzędzi łagodzących skutki wzrostu cen energii w celu pomocy konsumentom. Proponowane rozwiązania dopuściłyby po raz pierwszy ceny energii elektrycznej regulowane poniżej kosztów oraz rozszerzyłyby stosowanie cen regulowanych, tak aby objąć także małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Co to oznacza dla firm?

Nowe rozporządzenie wpłynie na życie każdego przedsiębiorcy (nie tylko tych najbardziej energochłonnych). Przykładowo branża IT będzie również zmuszona uwzględnić redukcję zużycia energii elektrycznej i odpowiednio zaplanować działania w tym zakresie we własnym przedsiębiorstwie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dyskusją na ten temat, zapraszamy do kontaktu.