Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, 18 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian do m.in. ustawy o zdrowiu publicznym w zakresie przepisów regulujących opłatę cukrową. Propozycje zawarte w nowelizacji, poza tymi o charakterze doprecyzowującym, w sposób gruntowny zmieniają dotychczasowe brzmienie regulacji o opłacie.

 

Najważniejsze zmiany obejmują:

  • Redefinicję podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty ,,cukrowej”. Projekt zakłada nałożenie obowiązku zapłaty opłaty wprost na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje,
  • Redefinicję „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” poprzez rezygnację z odwołania do pojęcia “sprzedaży” na rzecz “dostawy”,
  • Redefinicję “napoju” polegającą na odejściu klasyfikowania według poszczególnych klas / działów PKWiU na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) oraz doprecyzowaniu, że opłatą „cukrową” są objęte również napoje w postaci skoncentrowanej (przykładowo syropy),
  • Możliwość obniżenia dodatkowej sankcji za brak terminowego złożenia informacji o opłacie / zaniżenie kwoty należnej opłaty w złożonej informacji, z 50% do 25% kwoty zaniżenia, a także brak zastosowania przepisów sankcyjnych w przypadku dokonania autokorekty przez podmiot rozliczający opłatę przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej,
  • Możliwość uzyskania zwrotu opłaty ,,cukrowej” w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu od napojów, od których opłata została zapłacona na terytorium kraju. Przewiduje się, że zwrot opłaty dokonywany będzie na wniosek podmiotu uprawnionego, złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu.

Opublikowany projekt stanowi największą jak dotąd propozycję zmian w przepisach o opłacie cukrowej. Pomimo intencji uproszczenia stosowania tych regulacji, wydaje się, że zaproponowane zmiany powodują konieczność przeprowadzania gruntownej analizy nie tylko przez podmioty dotychczas rozliczające opłatę (w szczególności z perspektywy ustalenia swojej roli w łańcuchu dostaw “napoju” oraz potencjalnego objęcia opłatą nowych kategorii produktowych), lecz również przez przedsiębiorców dla których popularny “podatek cukrowy” wcześniej nie stanowił problemu interpretacyjnego. 

Zgodnie z założeniami, zmiany w zakresie opłaty cukrowej miałyby wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na ten temat, zapraszamy do kontaktu.