W dniu 3 listopada Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opublikowała swoje uwagi do projektu rozporządzenia PE i Rady ustanawiającego unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla.

 

Zgodnie z harmonogramem prac, pierwsze czytanie projektu w Parlamencie Europejskim powinno się odbyć 20 listopada 2023 r. Ideą przyświecającą rozporządzeniu jest zachęcenie przedsiębiorstw oraz rolników do wdrożenia rozwiązań redukujących emisję gazów cieplarnianych, a tym samym osiągnięcie założeń określonych w rozporządzeniu (UE) 2021/1119 oraz celów Porozumienia paryskiego.

Wśród przyjętych przez Komisję poprawek do projektu znajduje się, m.in. rozszerzenie ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla również na czynności takie jak uprawy dwutlenku węgla i składowania dwutlenku węgla w produktach. 

Kredyt węglowy stanowi instrument umożliwiający podmiotom redukcję śladu węglowego poprzez nabycie certyfikatów odpowiadających tonie ekwiwalentu dwutlenku węgla, która nie zostanie uwolniona do atmosfery wskutek prowadzenia zrównoważonej działalności.

Zakup certyfikatów możliwy będzie od rolników stosujących zasady zrównoważonego rolnictwa. Będą oni musieli najpierw przejść proces weryfikacji, a następni uzyskać wpis do publicznego rejestru jednostek pochłaniających CO2.

Wprowadzenie unijnych certyfikatów stanowi szansę na wiarygodne porównywanie dostępnych ofert i wprowadzenie przejrzystych standardów w tym zakresie. Mając na uwadze, iż w niektórych branżach (np. usługowej) nabycie certyfikatu będzie jedną z nielicznych dostępnych możliwości zmniejszenia śladu węglowego spółki, badania zakładają że rynek certyfikatów węglowych szybko się rozwinie, co przełoży się na wyższe ceny certyfikatów. 

Zgodnie z pierwotnym założeniem proces legislacyjny rozporządzenia ma zakończyć się do końca tego roku, aby w przyszłym roku mogło ono być stosowane