English

 

29 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Unii Europejskiej przeciwko wylesianiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010).

 

Jego celem jest walka z wylesianiem i degradacją lasów, a w konsekwencji redukcja ogólnoświatowej emisji gazów cieplarnianych i ochrona różnorodności biologicznej. Przepisy te obejmują przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu lub wywożą z terenu Unii Europejskiej a także udostępniają na rynku unijnym wskazane towary (tzw. odnośne towary) tj.:

 • Bydło,
 • Kakao,
 • Kawa,
 • Palma olejowa,
 • Kauczuk,
 • Soja,
 • Drewno,

oraz pochodzące od nich produkty (odnośne produkty - pełna lista kodów CN produktów znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia).

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, odnośne towary i produkty nie mogą być wprowadzane do obrotu, udostępniane na rynku ani z niego wywożone, o ile nie spełniają wszystkich następujących warunków:

a) nie powodują wylesiania;

b) zostały wyprodukowane zgodnie z właściwymi przepisami kraju produkcji oraz

c) przedłożono w ich sprawie oświadczenie o należytej staranności.

Co się z tym wiąże, przed wprowadzeniem ich do obrotu lub przed ich wywozem czy udostępnianiem na rynku podmioty są zobowiązane zachować należytą staranność i złożyć w tym zakresie właściwe oświadczenie.

Zgodnie z Rozporządzeniem na należytą staranność składają się:

a) gromadzenie informacji, danych i dokumentów koniecznych do spełnienia wymogów określonych;

b) środki oceny ryzyka;

c) środki zmniejszające ryzyko.

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia stosuje się bezpośrednio od dnia 30 grudnia 2024 r., z wyjątkiem mikro i małych przedsiębiorstw utworzonych do 31 grudnia 2020 r., które będą podlegać pod nowe wymogi od 30 czerwca 2025 r.

Kary przewidziane za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia to m.in.:

 • grzywna wynosząca do 4 % łącznego rocznego obrotu osiągniętego w całej Unii w roku finansowym poprzedzającym decyzję o nałożeniu grzywny;
 • konfiskata odnośnych produktów;
 • konfiskata dochodów uzyskanych z transakcji obejmujących odnośne produkty;
 • czasowe wykluczenie na okres maksymalnie 12 miesięcy z procedur udzielania zamówień oraz z dostępu do finansowania publicznego, w tym procedur przetargowych, dotacji i koncesji;
 • czasowy zakaz wprowadzania do obrotu lub udostępniania odnośnych towarów i odnośnych produktów na rynku lub wywozu odnośnych towarów i odnośnych produktów.

W razie zainteresowania analizą obowiązków wynikających z powyższych przepisów i przygotowaniem do ich stosowania, uprzejmie zapraszamy do kontaktu.