Stan faktyczny

Przepisy francuskie przewidują, że rezydent podatkowy, który otrzymuje przychody z dywidend od innej spółki francuskiej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 33,33 proc., podczas gdy w stosunku do podmiotu zagranicznego otrzymującego dywidendę od spółki francuskiej podatek u źródła wynosi 30 proc. (z wyjątkiem sytuacji gdy zastosowanie znajdują regulacje z tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary)